Opće odredbe

Ovi opći uvjeti poslovanja (u nastavku »OUP«) važe za sve ugovore koji se sklapaju između niceshops GmbH i kupaca, poduzeća. Dodatno važe i u cjenicima navedeni posebni uvjeti i napomene uz pojedine proizvode.

OUP vrijede izričito samo za kupce koji su poduzeća (§ 1 UGB). Za narudžbe potrošača važe posebni OUP.

Ponude su uvijek neobvezujuće, osim ako nije izričito navedeno suprotno.

Kupac se obvezuju na svoju narudžbu u periodu od 1 mjeseca.

Ukoliko potvrda isporuke sadrži proširenja, ograničenja ili neke druge promjene vezano uz narudžbu kupca, kupac će biti pismeno obaviješten o tim promjenama. Smatrat će se da se kupac s time složio ukoliko odmah ne podnese pismeni prigovor.

Cijene / plaćanje

Ako nije posebno ugovoreno primjenjuju se cijene iz cjenika važećeg na dan isporuke, uz zakonski propisani porez na dodanu vrijednost. Najmanja vrijednost narudžbe bit će navedena u cjeniku. Ako je naručeno ispod minimalne vrijednosti narudžbe, mogu se uz isporuku primijeniti troškovi poštarine i pakiranja. O tome ćemo obavijestiti svoje kupce prije isporuke. Za velike isporuke za koje je potreban transport paletama važe posebni troškovi isporuke.

Ukoliko nije drugačije ugovoreno naše račune je potrebno platiti unutar 14 dana nakon primitka robe.

U slučaju neplaćanja do datuma dospijeća imamo pravo na zatezne kamate u iznosu od 10% kupovne cijene.

Molimo da imate na umu da zaključivanje narudžbe nije potvrda o isporuci. Ugovor je zaključen tek kada od nas primite potvrdu o narudžbi.

Za prve 3 narudžbe tražimo plaćanje unaprijed. Od 4. narudžbe može se ugovoriti neki drugi način plaćanja ukoliko ne postoje opravdani razlozi povrede ugovora ili dugovanja. Za plaćanje unaprijed važi sljedeće: puni iznos mora biti plaćen unutar 7 radnih dana nakon datuma izdavanja računa za plaćanje unaprijed. Ako do tog roka neće biti uplaćen puni iznos na naš račun, mi možemo narudžbu bez daljnjih obavijesti stornirati.

Klijent ima pravo zadržati plaćanja ili tražiti nadoknadu uzvratnim potraživanjem samo ukoliko su njegova potraživanja priznata ili zakonski utemeljena.

Isporuka

Rizik prelazi na kupca u trenutku kada robu predamo prijevozniku/špediteru.

Mi smo uglavnom vrlo pažljivi vezano uz podatke o datumu isporuke. Molimo da ipak imate na umu da može doći do odstupanja i da su naši podaci neobvezujući.

Viša sila, zakonski uvjeti i ostale okolnosti koje ne ovise o nama, a posebno poteškoće u nabavci materijala, oslobađaju nas od obveze isporuke tijekom trajanja tih okolnosti. Mi imamo pravo prekinuti ugovor ukoliko nam gore spomenuti razlozi sprječavaju izvršenje ugovora. U tom slučaju i kupac ima pravo odstupiti od ugovora.

Ukoliko nam kupac – uzimajući u obzir zakonske iznimke – tri tjedna nakon isteka neobvezujućeg termina isporuke odobri razumni dodatni rok koji nije manji od 30 dana te ako niti taj rok ne možemo poštivati, kupac ima u okvirima zakonskih propisa pravo na odbijanje usluge unutar sljedeća dva tjedna. Dodatni rok mora biti dostavljen u pisanom obliku, mora se izričito naglasiti da se radi o dodatnom roku i mora sadržati napomenu da je odbijen primitak robe nakon isteka roka.

Mjesto izvršenja i mjesto naknadnih izvršenja je sjedište niceshops GmbH.

Korištenje ugovora o markama i zaštitna trgovačka prava

niceshops GmbH stavlja na raspolaganje aktualne informacije i slikovni materijal vezan uz ugovorne proizvode. Taj slikovni i tekstualni materijal o marki i proizvodima mogu se koristiti na uobičajen način. Ukoliko su potrebne daljnje informacije ili ako planirate veću reklamnu kampanju, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Zadržavanje prava vlasništva

Zadržavamo pravo vlasništva i autorska prava na uzorke, crteže, fotografije, informacije materijalne i nematerijalne vrste – i u elektronskom obliku; one se ne smiju prosljeđivati trećima bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.

Zadržavamo pravo na vlasništvo robe do dospijeća svih plaćanja iz naloga. Kupac za to vrijeme ne smije robu prodavati, založiti ili koristiti kao zalog.

Mi zadržavamo pravo na vlasništvo nad robom sve do potpunog plaćanja svih – i budućih - potraživanja, uključujući dodatna potraživanja koja proizlaze iz poslovnog odnosa i potraživanja od tekućih računa.

Na temelju zadržavanja prava vlasništva možemo tražiti povrat robe, a kupac je dužan vratiti robu ukoliko se mi povlačimo iz ugovora. U slučaju kršenja ugovora od strane kupca - posebice neizvršenja plaćanja ili zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka - imamo pravo vratiti robu s izjavom o povlačenju ili, ako je potrebno, zahtijevati ustupanje potraživanja trećoj strani.

Kupac je dužan odmah nas obavijestiti o zapljenama i drugim postupcima treće strane vezano uz robu ili zahtjevima prema nama, a troškove intervencije snosi kupac.

Garancija

Pravo kupca da ostvari pravo vezano uz manjkavost postupka podrazumijeva da je uredno ispunio svoje obveze istraživanja i žalbe prema § 377 UGB. Ukoliko se pojave pritužbe, roba o kojoj se radi ne smije se koristiti ili dalje prodati. Daljnja prodaja se smatra prihvaćanjem iste robe i ispunjenjem ugovora te time isključuje zahtjeve vezano uz manjkavost postupka.

Kupac nas odmah pisanim putem mora obavijestiti o štetama u transportu i dokumentirati podatke o dobavljaču.

Pojava određenih odstupanja u masi, sadržaju, materijalu, težini ili boji dopuštena je unutar standardne tolerancije.

Za fizičke i pravne nedostatke isporuke - isključujući daljnje zahtjeve, a u skladu s propisima o odgovornosti – jamčimo sljedeće:

  • Jamčimo da će bez naknade biti zamijenjeni prema našem izboru svi dijelovi koji su se pokazali neispravnima kao rezultat određenih okolnosti prije prijenosa rizika. Utvrđivanje takvih nedostataka mora nam se odmah prijaviti u pisanom obliku. Zamijenjena roba postaje naše vlasništvo.
  • U okviru zakonskih propisa kupac ima pravo povući se iz ugovora ako - uzimajući u obzir zakonske iznimke – ne dostavimo zamjensku isporuku vezanu uz materijalni nedostatak u razumnom dodatnom razdoblju od najmanje 30 dana. Popust je isključen.
  • Garancija se ne daje posebno u sljedećim slučajevima: neodgovarajuća ili nepravilna upotreba, prirodno habanje (posebice ambalaža), neispravan ili nemaran odnos prema proizvodu ili njegovom skladištenju, kemijski utjecaji ili utjecaji okoliša – ukoliko mi nismo odgovorni.

Odgovornost

Isključujemo odgovornost u slučaju nepažnje i ozbiljne nepažnje, osim ako je riječ o osobnoj ozljedi.

Povrat robe

Robu primamo natrag samo nakon prethodnog pisanog odobrenja. Može se - ako su ispunjeni uvjeti - odobriti kredit. Povrat novca nije moguć.

Za sav povrat robe vrijede sljedeća pravila:

  • Naknada (parcijalna) ovisi o stanju vraćene robe.
  • Prima se samo ona roba koju je kupac niceshops GmbH preuzeo. Povrat robe slijedi samo nakon izričitog prethodnog pisanog odobrenja od straneniceshops GmbH.
  • Roba kojoj je istekao rok trajanja ne može biti vraćena niti zamijenjena. Besplatna zamjena vrijedi samo za one proizvode koji zbog greške u proizvodnji, isporuci ili ambalaži ne mogu biti iskorišteni ili prodani.

Poslovni podaci

Korisnik se obvezuje da će odmah poslati obavijest o promjeni podataka o tvrtki, kao što je npr. promjena bankovnih podataka, premještanje poslovanja, leasing ili prodaja.

Izmjena općih uvjeta poslovanja / Zadržavanje prava na izmjene

Zadržavamo pravo izmjene ovih općih uvjeta poslovanja, ukoliko će to biti nužno radi uklanjanja naknadno nastalih poremećaja ekvivalencije ili radi prilagodbe promijenjenim pravnim ili tehničkim uvjetima. O detaljima promjene obavijestit ćemo kupca putem e-mail adrese koju nam je kupac zadnju poslao. Promjena postaje dijelom ugovora ako nam kupac ne pošalje pisani prigovor unutar šest tjedana nakon primitka obavijesti o promjeni.

Zaključne odredbe

Odredbe o zaštiti podataka sadržane su u objašnjenju o zaštiti podataka. Ukoliko jedna odredba iz ovih općih uvjeta poslovanja postane neučinkovita, to se neće odražavati na učinkovitost ostalih odredaba.

Jezik ugovora je njemački. Na ugovorne obveze primjenjuje se austrijski zakon. Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Gracu.